Báo cáo triển vọng gieo trồng tháng 03/2021

Điểm nhấn chính

Báo cáo triển vọng gieo trồng tháng 03/2021

Tóm tắt Báo cáo triển vọng cây trồng tháng 03/2021

(*) Trong đó:

1) Diện tích trồng lúa mì mùa đông đạt 33.08 triệu mẫu, tăng 9% so với năm 2020 và tăng 4% so với các dự đoán từ thị trường:

  • Lúa mì mùa đông đỏ cứng đạt 23.2 triệu mẫu
  • Lúa mì mùa đông đỏ mềm đạt 6.42 triệu mẫu
  • Lúa mì mùa đông trắng đạt 3.48 triệu mẫu

2) Diện tích lúa mì mùa xuân ước tính đạt 11.7 triệu mẫu, giảm 4% so với năm 2020. Trong đó, lúa mì mùa xuân đỏ cứng đạt 10.9 triệu mẫu

3) Diện tích lúa mì cứng cho năm 2021 được kỳ vọng ở mức 1.54 triệu mẫu, giảm 9% so với năm 2020.

Diện tích trồng nông sản Mỹ

Báo cáo triển vọng gieo trồng tháng 03/2021

Biểu đồ thống kê diện tích trồng Ngô, Đậu tương, Lúa mì tại Mỹ

Vui lòng đăng nhập để xem nội dung!

——

CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES