Nông sản

Các mặt hàng giao dịch tại Saigon Futures Inc.

DẦU ĐẬU TƯƠNG

ĐẬU TƯƠNG

KHÔ ĐẬU TƯƠNG

LÚA MÌ

NGÔ

Sản phẩm giao dịch phái sinh hàng hóa tại Saigon Futures tập trung vào những ngành hàng nông sản Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu như cà phê, cao su, hồ tiêu, hạt điều, ngô, đậu tương, thép, dầu,...

TOP